ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

ห้อง 404

หลักสูตร : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ

           อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

ห้อง 405

หลักสูตร : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ

           อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ  

           นักวิจัยและนักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.อาทร นกแก้ว 

           อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 406

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                   อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชั้น 6

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                  อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม