ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

1

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมนานานาชาติ สำหรับครู

วิทยากร พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

 

2

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มแบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา

วิทยากร ผศ.อัมพร อังศรีพวง

 

3

หลักสูตร สร้างวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC

วิทยากร รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

 

4

หลักสูตร การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู