ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

1. หลักสูตร เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และซีเนียโปรเจค

วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 

 

2. หลักสูตร  การพัฒนาการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

 

วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่