ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

ห้อง 404 

หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ห้อง 405

หลักสูตร : การสร้างชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
สู่การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 406 

หลักสูตร : วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ และจุดประกายการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม