ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

1. หลักสูตร  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารในยุค 4.0

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

3. หลักสูตร  การสอนคณิต คิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่