ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

1. หลักสูตร  ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข  

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือที่สร้างได้ระหว่างครูครอบครัว และชุมชน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่