ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ จะเลือกใช้หรือจะสร้างนวัตกรรมการสอนใดใดก็ได้บนฐานการวิจัยผ่าน PLC

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่