ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ loose parts การเล่นวัสดุสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 

2. หลักสูตร :  “ การใช้แอพลิเคชัน Stop Motion Studio เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่