ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

2. หลักสูตร :  “ เทคนิคการจัดกิจกรรมและการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

3. หลักสูตร :  “ สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ สไตล์ครูประถม เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning  

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่