ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563

1. หลักสูตร :  “ สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy 

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่