ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

1. หลักสูตร :  “ เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร :  “ การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย 

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

 ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่