ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 :รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563

1. สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่