ดาวน์โหลดเอกสาร : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน,ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

1. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน

วิทยากร : รองศาสตราจราย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

 

2. หลักสูตร  การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่