ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ/ ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย/ อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 20  มิถุนายน 2563


1. หลักสูตร : เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ

 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร : วิทยาศาสตร์กับวรรณคดี สาระวิชา วิทยาศาสตร์ (ประถม – มัธยมศึกษา)
วิทยากร :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

3. หลักสูตร : เสริมวิทย์ให้แกร่ง ด้วยของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานนานาชาติ
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่