ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. หลักสูตร :  “ สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง 

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่