ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2563

1. หลักสูตร การเรียนการสอนภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. หลักสูตร “เทคนิคการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้โดยเข้าใจสมองผ่านประสาทสัมผัส(Sensory)และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ(Motor)สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. หลักสูตร :  “ เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

4. หลักสูตร สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

วิทยากร :  อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่