ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2563

1. หลักสูตร  กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางให้เป็น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. การออกแบบชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. หลักสูตร : การศึกษาเชิงหรรษา: จากเล่นสู่การเรียนรู้

วิทยากร :  รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่