ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

1. หลักสูตร :  ” การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Google for Education “

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

2. หลักสูตร :  “ ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก  “

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่