ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ CER MODEL TEACHING กับการสอนวิทยาศาสตร์ “

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

2. หลักสูตร :  “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนอย่างไรให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์  “

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่