ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ การประเมินผลการเรียนรู้กับการประเมินตนเองใน CO-5STEPs 

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

2. หลักสูตร :  “  “คณิต คิดนอกกรอบ” แก้ปัญหาทางคณิตศาสต์ด้วยวิธีการที่แปลก แหวกแนว ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่