ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

1. หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่