ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code


วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

1. หลักสูตร : AFL : การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของครูอนุบาล

   วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
                    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย