ดาวน์โหลด e-Handout วันที่ 8-9 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด e-Handout คู่มือการฝึกอบรมการฝึก
อบรมในวันที่ 8-9 กันยายน 2561

#หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู (Basic English Pronunciation for Teachers)
วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี
https://drive.google.com/file/d/1WBZt6iww2ZHjjWmuoxnwLagZCW_NdJKd/view?usp=sharing

หลักสูตรการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก
(Teaching Reading to Young Learners of English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1j-PmOts0kIWpXLWYAlV5ya-30WfV7VAs/view?usp=sharing

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องจำนวน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1PzEklbBJ7LwBtqbHnDoXd47m9cE59Ebf/view?usp=sharing

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา
วิทยากร : ดร.รัชฎา ทับเทศ และอ.กรกช เจริญสุข
ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1VzziWC32UIjisHnBG8ChicCYJvGMlIEW/view?usp=sharing
อ.กรกช เจริญสุข
https://drive.google.com/file/d/1KgIKLT0D5oQsei4PB1mR3n3icTuTZNu4/view?usp=sharing

หลักสูตรการพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื้อหา
ชิ้นงานดิจิทัลในรูปเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
https://drive.google.com/file/d/1lY3Jzp7jWVh6_daQvHs4ICr9aL8t5T8b/view?usp=sharing