ดาวน์โหลด E-Handout วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด E-Handout

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

 
#ทำวิจัยผ่านPLCกับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

Part 2   https://drive.google.com/file/d/1OV5PhQL_C8hCM9e1_X1EM2fuhz8C7_97/view?usp=sharing

 
#Phenomenon based learning (นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์)
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
Part 1
Part 2
 
#Teaching English Stuctural Reading for English Teachers
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาสำหรับครูอังกฤษ
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี
 
#การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
 
#Teaching English to Young Learners Using Total Physical Response(T.P.R.)
การสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็กโดยวิธีการตอบสนองทางร่างกาย
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
#กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Story Telling)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
https://drive.google.com/file/d/1Tme4ZhLpl7EjpBHxLxrflrOZH8lEHXhN/view?usp=sharing