ดาวน์โหลด E-handout สำหรับการอบรมวันที่ 1-2 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-handout สำหรับการอบรมวันที่ 1-2 กันยายน 2561

 
# หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสำนวนชวนสนุก
วิทยากร: ผศ. เฉลิมพลดาวเรือง
ดาวน์โหลด e-handout ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1kW6CkIfoqkRdyaz0FZ8F4MHHvYammx-2/view?usp=sharing
 
# หลักสูตรสอนคณิตศาสตร์อย่างไรเด็กลอกงานกันไม่ได้
วิทยากร: รศ. ประพนธ์จ่ายเจริญ
ดาวน์โหลด e-handout ได้ https://drive.google.com/file/d/1idP7PMgswvCXdFBMgnhrOuaeEYqPpvFF/view?usp=sharing
หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร: รศ. ดร. ศิลาเยี่ยมขันติถาวร
ดาวน์โหลด e-handout ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1E-LqUzaZAilMRTHhBD3y6ikFngEJ9s1p/view?usp=sharing
และ
https://drive.google.com/file/d/1CV9nHK6MUvg8gw7V84hdgnJb6yQunLK3/view?usp=sharing