ดาวน์โหลด E-handout สำหรับอบรมวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-handout 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

# หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
วิทยากร: อ. รุ่งฤดีมูลเงินและคณะ
ดาวน์โหลดได้ที่

https: //drive.google.com/file/d/1LveTH3c-HPx7fzueWfgP0xHOyt8lfVQv/view USP = ร่วมกัน \

 

# หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

วิทยากร: อ. นพมาศว่องวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดที่

https://drive.google.com/file/d/1alr_Kjc3M58NdQ5hiWfT3-dXqaE8oBLp/view?usp=sharing