ดาวน์โหลด E-Handout เสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

เสาร์ที่ 6 และ  อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

ตามที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ

 

เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

หลักสูตร : ยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก คลิกที่นี่

.ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

หลักสูตร : วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา  คลิกที่นี่

ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

นักวิชาการศึกษา นักวิจัย นักเขียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

หลักสูตร : สนุกกับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  คลิกที่นี่

รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

หลักสูตร : ห้องเรียนออนไลน์สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี  คลิกที่นี่
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์และอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์