ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 23 มี.ค. 62

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อ ชมย้อนหลัง

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

ห้อง 403 

ห้อง 404