ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด วันที่ 24 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด
วิทยากร : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/28/2017 (94 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2