ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่าน ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live 
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

หลักสูตร Teaching English to Young Learners Using Total Physical Response(T.P.R.) 
การสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็กโดยวิธีการตอบสนองทางร่างกาย 
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย 
ห้อง 405 URL = https://gaming.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

หลักสูตร กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Story Telling) 
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 
ห้อง 404 URL = https://m.youtube.com/watch?v=ooFk20ZJrMk&feature=youtu.be

หลักสูตร ภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่ายสไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา) 
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล 
ห้อง 402 URL = https://www.youtube.com/channel/UC3Mi_d0fDFnjoL5J1JLDaag/live

หลักสูตร เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET 
ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา 
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี 
ห้อง 403 URL = https://m.youtube.com/watch?v=4M88gxw6g0A