ทักษะการคิดสร้างได้ด้วยการใช้ 5 Steps วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557


“หลักสูตร ทักษะการคิดสร้างได้ด้วยการใช้ 5 Steps
โดย วิทยากร รศ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ”

From หลักสูตรการอบรมวันที่ 4-5 ตุลาคม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/07/2014 (17 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2