ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6) วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคะนอง
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์