ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560


“หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร..อัมพร ม้าคะนอง
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/07/2017 (40 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2