ทักษะและเทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้สื่อตามสภาพจริงสำหรับครูอังกฤษ

หลักสูตร Skills and Techniques for Making English Test Items by Using Authentic Materials for English Teachers ทักษะและเทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้สื่อตามสภาพจริงสำหรับครูอังกฤษ
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี
วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น
ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์