ทักษะและเทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้สื่อตามสภาพจริงสำหรับครูอังกฤ

หลักสูตร Skills and Techniques for Making English Test Items

by Using Authentic Materials for English Teachers

ทักษะและเทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้สื่อตามสภาพจริงสำหรับครูอังกฤษ

วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *