ทักษะ 7 C เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตร ทักษะ 7 C เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร ทักษะ 7 C เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/22/2016 (79 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2