ที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม