ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2”

ประกาศ

ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2”

ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ “เครื่องสำอางโอเรียนทอลพริ้นเซส”

มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ

รับทุนการศึกษาตลอด 5 ปี จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้ทุนคืน

คัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบ ADMISSION

สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ของแต่ละจังหวัด

ผู้มีสิทธิ์รับทุนของแต่ละจังหวัด ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นกำเนิดใน

จังหวัดนั้นๆ โดยแสดงหลักฐาน “สูติบัตร” เป็นสำคัญ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.kusol.org