ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring

โดยทีมวิทยากร

1. รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ

2. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

3. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ

4. ครูณัฐนันท์ ชาติสกุลศักดิ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนคลองลำเจียก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *