ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

(Professional Learning Community : PLC)

กิจกรรม Coaching and Mentoring

โดยทีมวิทยากร

  1. รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ
  2. ครูสาทินี คลังนิล
  3. ครูกษิรปัทม์ ปานทอง
  4. นายภัทรพล ลาภเกียรติพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ