ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

               ***ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉👉👉 คลิก  ***