ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.                 

หลักสูตร : สการประเมินระหว่างเรียน(Formative Assessment): กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียน

และพัฒนาการสอนสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา

                                               วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code

                     *ดาวน์โหลดเอกสารและใบกิจกรรม👉 คลิ