ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก  1 หรือ Scan QR Code 1**

        ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  2 👉 คลิก  2 หรือ Scan QR Code 2**

                       ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  **