ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ
C8 : การนิเทศเชิงรุก

สู่มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก