ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับผู้เรียน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                           ไม่มีไฟล์เอกสาร