ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : “พัฒนาสมรรถนะทางวิทย์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยกิจกรรม cooking”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                                                               ไม่มีไฟล์เอกสาร