ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก   หรือ Scan QR Code **

       

                       ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  **