ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข / หลักสูตร : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **