ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / หลักสูตร : “จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code * *

                              ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **