ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร: อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร :   อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                

                   ** ดาวน์โหลด ใบงาน ป.5 ทำกิจกรรม  👉 คลิก

                           ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

1.หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เล่ม 1 และ เล่ม 2
2.แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เล่ม 1 และ เล่ม 2
3.คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เล่ม 1 และ เล่ม 2
*สื่อประกอบการจัดกิจกรรม*
-ใบงาน ป.5 (ดาวน์โหลด)
-ลูกบาศก์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชิ้น
-โพรแทรกเตอร์แบบครึ่งวงกลม